National League Single-A Leaders
Tuesday, 4/25/1915
Batting Leaders
TOP 10 AVGAVG
J. Kelly (CHN).418
H. Felsch (NYG).407
I. Howard (PHI).355
A. Nixon (PIT).349
B. Spencer (NYG).347
B. Roth (NYG).314
J. Dodge (SLN).300
Z. Collins (CIN).276
T. Healy (BRO).275
10 C. Miller (BRO).271
TOP 10 OBPOBP
H. Felsch (NYG).505
J. Kelly (CHN).489
B. Hunter (BRO).460
I. Howard (PHI).417
B. Spencer (NYG).410
P. Mclarry (PHI).405
B. Roth (NYG).392
A. Nixon (PIT).391
T. Healy (BRO).390
10 C. Miller (BRO).378
TOP 10 SLGSLG
H. Felsch (NYG).728
I. Howard (PHI).605
B. Spencer (NYG).547
J. Kelly (CHN).532
A. Nixon (PIT).512
P. Schwert (CIN).487
B. Roth (NYG).477
J. Hickman (CHN).473
B. Warren (CHN).461
10 T. Griffith (CHN).452
TOP 10 ABAB
J. Priest (BSN)89
Z. Collins (CIN)87
B. Roth (NYG)86
A. Nixon (PIT)86
W. Collins (CIN)85
M. Mcnally (CHN)83
W. Meinert (PHI)82
S. Covington (CHN)81
H. Felsch (NYG)81
10 J. Mccandless (PIT)80
TOP 10 PAPA
J. Priest (BSN)98
Z. Collins (CIN)97
B. Roth (NYG)97
H. Felsch (NYG)97
A. Nixon (PIT)92
C. Shorten (NYG)91
W. Collins (CIN)91
M. Mcnally (CHN)90
J. Kelly (CHN)90
10 J. Dodge (SLN)89
TOP 10 HitsHits
J. Kelly (CHN)33
H. Felsch (NYG)33
A. Nixon (PIT)30
I. Howard (PHI)27
B. Roth (NYG)27
B. Spencer (NYG)26
Z. Collins (CIN)24
J. Dodge (SLN)24
K. Smith (CIN)21
10 B. Warren (CHN)20
TOP 10 2B2B
H. Felsch (NYG)9
I. Howard (PHI)9
P. Schwert (CIN)7
B. Spencer (NYG)6
P. Compton (SLN)6
E. Krueger (CHN)5
L. Strands (PIT)5
A. Nixon (PIT)5
R. Fisher (SLN)5
J. Dodge (SLN)5
TOP 10 3B3B
T. Spencer (PIT)4
B. Spencer (NYG)3
O. Abbott (SLN)2
B. Roth (NYG)2
J. Priest (BSN)2
I. Howard (PHI)2
H. Bauchman (BRO)2
M. Mcnally (CHN)1
R. Fisher (SLN)1
J. Kelly (CHN)1
TOP 10 HRHR
H. Felsch (NYG)5
J. Hickman (CHN)5
P. Schwert (CIN)4
T. Helfrich (PIT)3
C. Miller (BRO)3
J. Mccandless (PIT)3
H. Gunning (SLN)3
M. Mcnally (CHN)3
J. Priest (BSN)3
E. Wilkinson (BSN)3
TOP 10 RBIRBI
A. Nixon (PIT)18
H. Felsch (NYG)16
T. Griffith (CHN)15
J. Hickman (CHN)15
B. Roth (NYG)14
E. Wilkinson (BSN)13
E. Krueger (CHN)11
C. Shorten (NYG)11
J. Mccandless (PIT)11
10 J. Kelly (CHN)10
TOP 10 RUNSRUNS
H. Felsch (NYG)16
J. Daley (NYG)15
C. Shorten (NYG)13
T. Griffith (CHN)13
O. Abbott (SLN)12
T. Helfrich (PIT)12
J. Evans (NYG)12
J. Kelly (CHN)12
J. Hickman (CHN)11
B. Roth (NYG)11
TOP 10 SBSB
B. Roth (NYG)6
H. Cady (PIT)5
J. Kelly (CHN)5
J. Hickman (CHN)5
J. Mccandless (PIT)5
M. Mcnally (CHN)4
J. Daley (NYG)4
H. Felsch (NYG)4
J. Dodge (SLN)3
G. Twombly (CIN)3
Pitching Leaders
TOP 10 GamesG
D. Schirick (SLN)10
B. Upham (CHN)8
C. Slapnicka (BRO)5
L. Mckenry (BRO)5
R. Johnson (NYG)5
T. Knowlson (PIT)5
A. Schulz (BRO)5
G. Beck (NYG)5
S. Perry (NYG)5
C. Girard (PIT)5
TOP 10 Games StartedGS
G. Krapp (PHI)5
F. Miller (CHN)5
C. Slapnicka (BRO)5
R. Johnson (NYG)5
T. Knowlson (PIT)5
A. Schulz (BRO)5
S. Perry (NYG)5
C. Girard (PIT)5
C. Rogge (CIN)5
A. Main (CHN)5
TOP 10 InningsIP
C. Rogge (CIN)44.0
A. Main (CHN)44.0
F. Miller (CHN)43.2
S. Perry (NYG)43.0
T. Knowlson (PIT)42.0
R. Johnson (NYG)41.1
C. Girard (PIT)41.0
A. Schulz (BRO)41.0
G. Krapp (PHI)38.1
10 B. Reisigl (CHN)35.0
TOP 10 WinsW
A. Main (CHN)4
F. Miller (CHN)4
B. Reisigl (CHN)4
C. Girard (PIT)4
C. Rogge (CIN)3
S. Perry (NYG)3
G. Krapp (PHI)3
C. Ray (PHI)3
R. Johnson (NYG)3
J. Williams (BRO)3
TOP 10 LossesL
T. Knowlson (PIT)4
G. Davis (CIN)3
L. Mckenry (BRO)3
C. Slapnicka (BRO)2
B. Brenner (NYG)2
C. Rogge (CIN)2
C. Boardman (CHN)2
G. Krapp (PHI)2
E. Koob (CIN)2
R. Sommers (PIT)2
TOP 10 SavesSV
B. Upham (CHN)5
D. Schirick (SLN)3
C. Harding (PHI)3
K. Lear (PIT)2
G. Beck (NYG)2
J. Allen (CIN)1
P. Fittery (PIT)1
L. Mckenry (BRO)0
C. Slapnicka (BRO)0
G. Davis (CIN)0
TOP 10 Complete GamesCG
T. Knowlson (PIT)5
C. Rogge (CIN)5
C. Ray (PHI)4
A. Main (CHN)4
L. Mckenry (BRO)3
C. Slapnicka (BRO)3
S. Perry (NYG)3
G. Krapp (PHI)3
E. Jacobs (NYG)3
R. Johnson (NYG)3
TOP 10 ShutoutsSHO
F. Miller (CHN)2
C. Rogge (CIN)2
C. Ray (PHI)2
A. Main (CHN)2
C. Slapnicka (BRO)2
M. Ryan (PHI)2
L. Mckenry (BRO)1
S. Perry (NYG)1
J. Williams (BRO)1
T. Knowlson (PIT)1
TOP 10 StrikeoutsK's
S. Perry (NYG)54
J. Williams (BRO)40
A. Main (CHN)36
C. Boardman (CHN)34
K. Adams (CHN)34
R. Johnson (NYG)34
C. Girard (PIT)34
F. Miller (CHN)32
A. Schulz (BRO)32
10 B. Reisigl (CHN)31
TOP 10 Bases-On-BallsBB
R. Sommers (PIT)18
C. Girard (PIT)17
K. Adams (CHN)17
T. Knowlson (PIT)16
G. Krapp (PHI)15
J. Williams (BRO)14
S. Perry (NYG)14
R. Johnson (NYG)13
J. Richardson (CIN)13
A. Main (CHN)13
TOP 10 Hit BatsmenHP
J. Richardson (CIN)1
C. Girard (PIT)1
G. Davis (CIN)1
D. Mails (PHI)1
K. Adams (CHN)0
T. Knowlson (PIT)0
R. Sommers (PIT)0
S. Perry (NYG)0
R. Johnson (NYG)0
G. Krapp (PHI)0
TOP 10 ERAERA
J. Williams (BRO)0.26
M. Ryan (PHI)0.33
B. Reisigl (CHN)0.51
C. Ray (PHI)0.77
K. Adams (CHN)1.05
A. Main (CHN)1.23
C. Rogge (CIN)1.23
F. Miller (CHN)1.44
S. Perry (NYG)1.47
10 T. Knowlson (PIT)1.93

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series